Home page
Haber Menüsü


Yeni yasayla tütün ekimi ve üretimine sınır
Tütün Kanunu’nda köklü değişikliğe gidiliyor. Hazırlanan yeni yasa taslağında, tütün ekim alanları tek tek belirleniyor, sigara ve diğer tütün mamülü üreticileri için standartlar getiriliyor. 42 ilde belirlenen 181 ilçede ekim yapılabilecek.
Ankara
AA
9 Nisan— Tütün Kanunu’nda köklü değişikliğe gidiliyor. Hazırlanan yeni yasa taslağında, tütün ekim alanları tek tek belirleniyor, sigara ve diğer tütün mamülü üreticileri için standartlar getiriliyor. 42 ilde belirlenen 181 ilçede ekim yapılabilecek. Üretim kapasitesi sigara için 2 milyar adetten az olmayanlar sigara üretebilecek.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Tütün ekim alanları sınırlanıyor ve sigara ile diğer tütün mamül üreticilerine yeni teknolojili tesis kurarak, belirli sayıda üretim yapma şartı getiriliyor.
       Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılması İle Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine İç ve Dış Alım ve Satımına, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına ve 4046 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Taslağı’nda, tütün ile tütün mamulleri üretimine ilişkin köklü değişikliklere gidiliyor.
       
42 İLDE 181 İLÇE
       Taslağa göre, ülkemizde tütün üretimi belirlenen ilçelerde menşei ve tipi yönetmelikle belirlenmek suretiyle serbest olacak. Bu çerçevede tütün ekimi yapılacak bölgeler 42 ildeki 181 ilçe olarak tespit edildi. Tütün üretimi yapacak gerçek ve tüzel kişiler, ekimden önce oluşturulacak Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ekim belgesi almak zorunda olacak.
       Affedilmiş dahi olsa, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlara, Ziraat Odasına kaydı olmayanlara, kamu görevlilerine doğrudan veya dolaylı ekim belgesi verilemeyecek, bu durumda oldukları sonradan anlaşılanların belgeleri de iptal edilecek.
       
TÜTÜN ALIM-SATIMI
       Türkiye’de tütün eksperliği ve tütün teknoloji mühendisliği yapmak için Tütün Eksperliği Yüksek Okulu yada muadili yabancı okullardan lisans düzeyinde yüksek öğrenim diploması alma şartı aranacak.
       Taslak ile üretici tütünleri yazılı sözleşme esası veya açık arttırma yöntemiyle alınıp, satılacak. Sözleşmeli üretim esasına göre üretilen tütünlerin fiyatları, tütün mamulleri üreticileri veya tüccarlar ile üretici ve temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenecek. Sözleşme dışında kalan üretici tütünleri, açık arttırma merkezlerinde açık arttırma yöntemiyle alınıp, satılacak.
       Açık arttırmaya başlangıç fiyatlarından başlanacak ve en yüksek fiyatı veren alıcıya satış yapılarak, tescil edilecek.
       
SİGARA VE DİĞER MAMULLERİN ÜRETİMİ
       Yeni düzenleme uyarınca, Türkiye’de tütün mamulleri üretmek isteyenler, yıllık üretim kapasitesi, tek vardiyada sigara için 2 milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise 1 milyon adetten az olmamak kaydıyla, tütün hazırlama bölümleri olan tam ve yeni teknolojili tesisler kuracak.
       Bu şartları yerine getirenler, ürettikleri tütün mamullerini serbestçe satabilecek, fiyatlandırabilecek, dağıtabilecek ve ihraç edebilecek. Ülkemizde tütün mamulleri üretmek ve satmak isteyenler Kurumdan üretim, satış veya uygunluk belgesi almak zorunda olacak.
       
TÜTÜN İTHALİ
       Üreticiden alınan tütünlerin tütün satış merkezlerine veya kuruma tescil kaydıyla içeride alınıp satılması, nakledilmesi ve standartlara uygun işlenmiş olarak yurtdışına ihracı serbest olacak. İşlendikten sonra yaprak tütün olarak ihraç amacıyla ve geçici ithal suretiyle olsa dahi, yurt dışından tütün ithal edilemeyecek.
       Ancak tütün ithali, üretim ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak tütün mamulleri üretenler tarafından yapılabilecek. Türkiye’de marka bazında sigara için en az 2 milyar adet, diğer tütün mamulleri için en az 1 milyon adet üreten ve satanlar, aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilecek, bunları fiyatlandırabilecek ve satabilecek.
       Firmaların ülke genelinde kuruluş yeri nerede olursa olsun, her satışının sipariş verdikleri ürünleri yerinde teslim almaları zorunlu tutulacak.
       Sigara ve diğer tütün malulleri için belirtilen miktarların altındaki tütün mamullerinin ithalatı, ithal edilen mamullerin fiyatının belirlenmesi ve yurt içinde pazarlanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek.
       
DETAYLAR, YÖNETMELİK VE TEBLİĞ’DE
       Taslak uyarınca yaprak tütün ekimi, ekimin geçici veya kısmen yasaklanması, tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşitlerinin tespiti ve değiştirilmesi, tütün tarım alanlarının kontrolü, tütünün toplanması, değerlendirilmesi, nakli, imhası, satın alınması, işlenmesi, satılması, alıcısı çıkmayan tütünün saklanması, iç ve dış ticareti gibi konular için ayrıca yönetmelik ve tebliğler çıkarılacak.
       Aynı şekilde sigara fabrikalarının kurulmasının izin ve şartları, üretim şartını karşılamayan firma mamullerinin fiyatlandırılması, açık arttırma fiyatının saptanması gibi konularla ilgili diğer esaslar da Yönetmelik ve Tebliğler ile düzenlenecek.
       Tarımsal destekleme politikaları çerçevesinde üreticelere doğrudan bütçeden veya uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynaklardan yapılacak her türlü ödemelere ilişkin esaslar da Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek.
       
1 YILA KADAR HAPİS CEZASI
       Öngörülen değişikliklerle, belirlenen alanların dışında tütün ekimi yapanlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
       Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkoll İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılması İle Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine İç ve Dış Alım ve Satımına, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına ve 4046 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı’nda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar da belirlendi.
       Buna göre, tütün tarımı serbest olan ilçeler dışında kalan yerler ile bu ilçelerin tespit edilmiş ve kesinleşmiş tütün üretim alanlarının dışında kalan yerlerde ekilen tütün fideleri ve dikilen tütünler sökülüp, yok edilecek. Failleri hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve ekilmiş olan fideliklerin metrekare veya artığı için 500 bin lira, dikilmişi tarlaların her 1 dekar veya artığı için 100 bin lira ağır para cezası verilecek.
       Tütünler toplanmışsa, el konulmakla birlikte her 1 kilo ve artığından da 1 milyon lira ağır para cezası alınacak. Yaprak tütün, üretim bölgelerinde ekim belgesi almadan veya belge alıp da fazla ve kayıtlı yerin dışında ekim yapanların da tütünlerine el konulmakla birlikte haklarında 2 aydan 1 yıla kadar hapis ve tütünlerin her 1 kilo ve artığı için 5 milyon lira ağır para cezası uygulanacak.
       
DİĞER CEZALAR
       Ekim belgesinde tespit edilen miktarların kabul edilebilir bir sebep olmaksızın yüzde 10’undan fazla veya az tütün teslim eden üreticiler hakkında fazla veya eksik teslim edilen miktarların her kilo ve artığı için 500 bin lira para cezası hükmolunacak. Ürettikleri tütünün tamamını teslim etmeyenlere bu cezalar 2 kat olarak verilecek.
       Söz konusu düzenlemeye bağlı olarak çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararları ile kendilerine verilecek kontrol görevini yerine getirmeyen muhtarlar ve diğer kolluk kuvvetlerine de, 225 milyon liradan 1 milyar 125 milyon liraya kadar ağır para cezası uygulanacak.
       Kuruluş ve faaliyet izni almadan tütün ve tütün mamulleri üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 225 milyon liradan az olmamak üzere üretilmiş tütün ve mamullerinin piyasa değerinin 10 katı ağır para cezası verilecek.
       Satış belgesi almadan satış yapanlar da, ellerindeki mamule el konulmasının yanı sıra ruhsat harcının 10 katı ağır para cezası ödeyecek.
       Bu fiillere katılan memur ve görevliler de, asıl failler gibi cezalandırılacak.
       
PİYASA DÜZENLEME KURUMU
       Taslak ile Tekel, 233 sayılı Kararnamenin Kamu İktisadi Kuruluşları bölümünden, İktisadi Devlet Teşekkülleri bölümüne alınırken, piyasaları düzenlemek için Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu da oluşturuluyor.
       Başkan ve Başkan vekili dahil 7 üyeden oluşacak Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurulu da, Kurum ile Tekel Genel Müdürlüğü’nün görevlerini belirlemek, tütün ekim belgesi, üretim, satış ve uygunluk belgesi alınacak tutarlar ile tescil, izin ve ruhsat harçlarının tespiti ve tahsiline karar verme görevini üstlenecek.
       Kurul, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikle her türlü zararlı etkileri önleyici düzenlemeleri yapmaya, Türkiye’de üretilen veya ithalatı yapılan ürünlerin çeşitlerine ayrılmasına ve gerekli şartları tespite yetkili olacak.
       Kurul Başkan ve üyelirin aylık net ücretleri, en yüksek devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin 2 katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek. Kurumun gelirleri arasında, yurtiçinde üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin yurt içinde yapılacak ilk teslimlerinde satış fiyatının yüzde 0.5’i de yeralacak.
       
TÜTÜN EKİM ALANLARI
       Taslakta belirlenen tütün ekimi yapılabilecek yöreler şunlar:
       -Adana: Misis -Adıyaman: Merkez, Besni, Kahta, Samsat, Çelikhan, Gölbaşı -Amasya: Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova -Artvin: Merkez, Ardanuç, Borçka -Aydın: Merkez, Bozdoğan, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Ortaklar, Söke -Balıkesir: Merkez, Ayvalık, Altınova, Bandırma, Bigadiç, İvrindi, Gönen, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, Darıca -Batman: Merkez, Beşiri, Kozluk, Sason, Tuzlagözü, Bekirhan -Bilecik: Merkez, Sögüt -Bingöl: Solhan -Bitlis: Merkez, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan -Bolu: Düzce, Çilimli, Gölkaya, Gümüşova -Burdur: Bucak, Çeltikçi -Bursa: Merkez, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli -Çanakkale: Hamdibey, Yenice -Denizli: Merkez, Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Kale, Serinhisar, Tavas -Diyarbakır: Bismil, Hazro, Kulp, Lice, Silvan -Edirne: Merkez, Keşan -Gaziantep: Merkez (Hasankeyf tütünü) -Giresun: Şebinkarahisar -Hakkari: Şemdinli -Hatay: Merkez, Altınözü, İskenderun, Samandağı, Yayladağı -İzmir: Merkez, Bayındır, Bergama, Bornova, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kiraz, Sınık, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Menderes, Beydağ, Ovakent, Alaçatı, Selçuk -Kırklareli: Merkez -Kocaeli: Karamürsel -Konya: Hadım (Tömbeki tütünü) -Kütahya: Emet, Simav -Malatya: Merkez, Akçadağ, Doğanşehir -Manisa: Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Gölmarmara, Ahmetli, Köprübaşı, Borlu -Mardin: Kızıltepe, Mazıdağ, Savur -Muğla: Merkez, Karaova, Fethiye, Milas, Ula, Yatağan -Muş: Merkez, Kızılağaç, Hasköy -Osmaniye: Bahçe -Rize: Pazar (Puro tütünü) -Sakarya: Merkez, Geyve, Hendek, Akyazı -Samsun: Merkez, Ondukuzmayıs, Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Vezirköprü -Siirt: Kurtalan, Balkan -Sinop: Merkez, Geyze, Dikmen -Tekirdağ: Merkez, Malkara, Şarköy -Tokat: Merkez, Erbaa, Niksar -Trabzon: Merkez, Akçaabat -Uşak: Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey -Van: Gevaş
       
    TOP5 Bankaların kara tahtaları siliniyor  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları