Doktorlara ‘mecburi hizmet’
Sağlık
Bayındır Hastaneleri Köşesi
Beslenme
Kalp-Damar Hast.
Genetik
Cinsellik
Stres
Kanser
AIDS
Sigara
Erkek Sağlığı
Kadın Sağlığı
Çocuk-Bebek Sağ.
Diğer Hastalıklar
Kuş Gribi haberleri
Video
Foto Galeri
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Teknoloji
Sağlık
Kültür Sanat
Yaşam
Hava Yol
Yeşil Ekran
Eğitim
Moda
Otomobil
Doğuş Yayın Grubu
NTV
CNBC-e
e2
NTVSPOR.NET
NBA TV
NTV Radyo
Eksen 96.2
Radio N101
NTV Yayınları
NTV Tarih
N. Geographic
 
NTVMSNBC Anasayfa » Sağlık
Doktorlara ‘mecburi hizmet’
Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla “devlet hizmeti” yapacak.

AA
Güncelleme: 07:03 ET 23 Haziran 2005 Perşembe

ANKARA - Devlet hizmeti süresi, ilçelerin gelişmişlik sıralamasına göre 300 ile 600 gün arasında değişecek. Mezun olan ve uzmanlık eğitimini tamamlayanların yanı sıra tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık eğitimi yapanlar da devlet hizmeti yapacak. İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim görevlerini yürütenler, serbest meslek faaliyetleri ile görevleri arasında tercihte bulunacak.

 İLGİLİ HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlıkeğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananların, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla “devlet hizmeti” yapmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa, 2 yıl önce çıkarılan yasayla uygulamasına son verilen doktorlara yönelik mecburi hizmeti, “devlet hizmeti” adı altında geri getiriyor. Buna göre, ilgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerin tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile mecburi hizmet yapacak.

Süre 300 ila 600 gün arasında değişiyor
Mecburi hizmet süresi, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması’na göre kademelendiriliyor. Mecburi hizmet süresi 300 ila 600 gün arasında değişiyor. Bu kademelendirme şöyle olacak:
* Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,
* Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncıgrup ilçe merkezlerinde 350,
* Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,
* Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncügrup ilçe merkezlerinde 450,
* İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 500,
* Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 550,
* Birinci grup ilçe merkezlerinde 600 gün.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ OLMA HAKKI TANINIYOR
Uzman doktorlar, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülen diğer kuruluşlarda devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yapmakla yükümlü olacak. Bu süreler, ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilecek.

Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas alınacak, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacak. Yıllık, mazeret ve hastalık izni günleri ise yükümlülük süresine ilave edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) veya yurt dışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık öğrenimlerin tamamlayanlar devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olmayacak. Ancak; bu yükümlülük, TSK’da 2 yıl görev yapmadan ayrılanlara da uygulanacak.

TSK hariç, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu adına öğrenim gören personelinin yapacağı devlet hizmeti yükümlülüğü, mecburi hizmet süresinden düşülecek.

DEVLET HİZMETİNİ YAPMAYANLAR
Tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinden mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabipler de bu uyulamaya tabi tutulacak. Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri başhekimlikleri, mezun olan veya uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı’na bildirecek.

Diploma ve uzmanlık belgeleri bakanlıkça tescil işlemlerini en geç 2 ay içinde, devlet hizmeti yükümlülüğü olan personelin atama yerleri ve işlemlerine ilişkin süreç, İnternet sayfasından ilan edilecek. Bu ilan, tebligat yerine geçecek.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek suretiyle kurayla belirlenecek. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilanını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele 20 gün süre verilecek. Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılmasıyla başlayacak.

Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlarla, başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilecek. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamayacak.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemeyecek.

Tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan asistanlık veya yan dal asistanlık sınavlarına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecek. Eksik kalan devlet hizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yan dal uzmanı olarak yapacakları devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave etmek suretiyle yerine getirecek. Ancak, birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şart koşulacak.

Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile askerlikte geçen süreler devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmayacak.

DEPREM DIŞINDA BAŞKA YERE GÖREVLENDİRİLMEYECEKLER
Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacak. Ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere görevlendirilebilecek. Mazeret, zorunluluk halleri veya tabip iken eksik kalan yükümlülüğünü uzman tabip olarak tamamlama gibi nedenlerle başka yere atanan personelin kalan yükümlülük süreleri, eski ve yeni görev yeri hizmet sürelerinin oranına göre belirlenecek.

Sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler, yükümlülükleriningeri kalan kısmını devlet memuru olarak tamamlayacak. Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında yapılacak atamalar açıktan atama sayısına dahil edilmeyecek.

Devlet memuru veya sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanacak.

TIP FAKÜLTELERİNDE OKUYANLAR
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapanlar da devlet hizmeti yapmakla yükümlü olacak.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim görevini yürütenler hariç olmak üzere özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar istedikleri takdirde, tazminat hakkından yararlanmamak şartıyla serbest olarak çalışabilecek. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmeyecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim görevini yürütenlerden mesleklerini serbest olarak icra edenler, kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde serbest meslek faaliyetlerine son verecek veya bulundukları görevlerden ayrılacaklar.

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç görülen köy ve beldelere açıktan ebe ve hemşire ataması yapabilecek. Sağlık kurum ve kuruluşlarında icap nöbeti tutanlara ek ödeme yapılacak.

Acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak ve Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla acil tıp teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri hastaya müdahale edebilecek, bu konuda gereken iş ve işlemleri yapabilecek. Hastane öncesi acil tıbbi yardım veren personel, özel tip kıyafet giyecek.

 

Bu habere oy ver
Düşük
1 Puan 2 Puan 3 Puan 4 Puan 5 Puan 6 Puan 7 Puan 8 Puan 9 Puan 10 Puan
Yüksek
     •  En çok puan alan haberler

Yazdır Gönder Görüş yaz/ oku

Bütün Görüşleri Oku

Ana Sayfa | Türkiye | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür Sanat | Doğal Hayat | Eğitim | Moda
Spor | Hava Yol | İletişim | Yardım | İzleyici Görüşleri | Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları