Home page
Haber Menüsü


Türk Ceza Kanunu değişiyor
346 maddelik Türk Ceza Kanunu Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu’ndan 10 mesai gününde , toplam 45 saat çalışılarak geçti.
Ankara
AA
Tasarı, Avrupa Birliği Kopenhag siyasi kriterlerinin uygulanması açısından önem taşıyor ve maddeler AB’nin taleplerine uygun bir şekilde düzenlenmeye çalışılıyor.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

 
MADDELER
       
ÇOCUK VE MÜSTEHCENLİK
       Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten; bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten; bu ürünleri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arzeden; bu ürünleri satışına mahsus alışveriş yerleri dışında satan veya kiraya veren; bu ürünleri sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, reklamını yapan kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası istenecek.
       Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlamasına aracılık eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.
       Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.
       Şiddet kullanılarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses ve görüntü içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arzeden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi de 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanacak.
        Bu ürünlerin içeriğini basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların ulaşmasını sağlayan kişi ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
       Bu düzenleme, bilimsel eserler ile çocukların pornografide kullanılması hariç olmak üzere sanatsal ve edebi eserler için uygulanmayacak. Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
       
FUHUŞ
       Komisyon, çocukların fuhuşa teşvik edilmesine de ağır yaptırımlar getirilmesini benimsedi. Çocuğu fuhuşa teşvik eden, bunu kolaylaştıran kişiye 4 yıldan 10 yıla adar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de “tamamlanmış suç” gibi cezalandırılacak. Bir kimseyi fuhuşa teşvik eden ve bunu kolaylaştıran kimseye 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar hapis verilecek. Fuhuşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması da fuhuşa teşvik sayılacak. Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan ve ülke dışına insan çıkaran da aynı cezayı alacak.
       Cebir ya da tehdit kullanarak ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhuşa teşvik eden kişi hakkında verilecek ceza yarısından 2 katına kadar artırılabilecek. Bu suçlar, örgüt tarafından işlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılacak.
        Fuhuşa sürüklenen kişi tedavi ve terapiye tabi tutulacak.
       
DİLENCİLİK
        Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında verilecek ceza, 1 katı oranında artırılacak.
        Çocukları beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bu suç 3. derece kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenirse, verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Suç, örgüt tarafından işlenirse ceza, 1 kat oranında artırılarak uygulanacak.
       
DİNSEL TÖRENLE EVLİLİK
        Birden çok evlilik, hileli evlenme veya dinsel törenle evlenen kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilmesi hükmü TCK Tasarısı’nda aynen korundu.
       
ÇOCUĞUNU DÖVEN ANNE VE BABAYA DA CEZA
        Sağlık kurumundaki bir çocuğu başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Aynı konuta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamele yapan kimse, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, korumak veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde disiplin yetkisini kötüye kullanan kimseye, 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim, destek olma yükümlüğünü yerine getirmeyen kişi şikayet üzerine, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış olduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimse hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Velayet hakları kaldırılmış olsa da itiyadı sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketler sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocukların ahlaki, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan anne veya baba, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
       
İHALELERE FESAT KARIŞTIRMA
       Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalarına ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi hakkında, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenecek.
        İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş olması halinde ceza yarı oranında artırılacak. Zararın meydana gelmiş olduğu sabit olmakla birlikte miktarının belirlenememiş olması, bu hükmün uygulanmasını engellemeyecek. İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılacak. Kamu kurum veya kuruluşları aracılığıyla yapılan artırma veya eksiltmelerle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alımı-satımlarına ya da kiralamalarına fesat karıştırılması halinde de aynı hükümler uygulanacak.
        Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
TEFECİLİK
        “Tefecilik” suçu da yeniden düzenlendi. Buna göre, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Cebir veya tehditle bir kimseyi sınai veya ticari bir sırrı açıklamaya mecbur kılanlar ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
       
SAHTE KREDİ KARTI KULLANAN
        Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Bu suçun, bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurumu veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, 4 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
       
ZİMMET VE İRTİKAP
        Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üçere işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranına kadar indirilecek.
        Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek ceza, üçte birden yarıya kadar indirilecek. Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanacak.
        Zimmet ve irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu grevlisi, işlenen suçun faili olarak sorumlu tutulacak. Denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi hakkında 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek.
       
RÜŞVET
        Rüşvet alan veya bu konuda diğer bir kişiyle anlaşmaya varan kamu görevlisi hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılacak. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunacak. Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması halinde verilecek bu ceza üçte birden yarısına kadar artırılacak. Rüşvet, “bir kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması” olarak tanımlandı.
       
KAMU GÖREVLİSİ ZOR KULLANIRSA
        Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacak.
       
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
        Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız kazanç sağlayan kamu görevlisi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
       Görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak.
        Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun yargı görevini yapan kişilere karşı işlenmesi halinde bu ceza, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis olacak.
       
KANUNA AYKIRI EĞİTİM
        Kanuna aykırı eğitim kurumu açanlara ve buralarda öğretmenlik yapanlar ile bunları çalıştıranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu yerlerin kapatılmasına da karar verilebilecek.
       
İFTİRA VE YALAN TANIKLIK
        Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlenmediğini bildiği halde hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenecek. Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kişi hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenecek.
        Yalan yere yemin etmenin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis; gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık yapılmasının cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak düzenlendi. İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde belirti ile karşılaşmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu konuda gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenecek.
        Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olması halinde ceza, yarı oranında artırılacak. Bugünkü çalışmasında tasarının 59 maddesini kabul eden Komisyon, yarın 283. maddeden itibaren çalışmalarını sürdürecek.
       
312. MADDE
       Yapılan değişiklikle, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
       Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenecek. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
       
UYUŞTURUCU
       Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Kendisi için uyuşturucu madde üreten kişi için de aynı ceza verilecek.
       Uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında “denetimli serbestliğe” hükmolunacak. Bu süre, 1 yıldan 3 yıla kadar olacak. Kişi, denetimli serbestlik ve tedavisi için gerekli yükümlülükleri yerine getirirse hapis cezası infaz edilmeyecek. Ama bundan vazgeçerse verilen ceza infaz edilecek.
       Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız ve ruhsata aykırı olarak imal eden, ülkeye sokan veya ihraç eden kişi için 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası istenecek.
       Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arzeden, başkasına veren, parasız devreden, nakleden, depolayan, kazanç amacıyla satın alan hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar hapis talep edilecek.
       Uyuşturucu maddenin eroin, kokain ve esrar olması halinde ceza yarı oranında artırılacak.
       
ÜLKEYE SOKANLAR
       Uyuşturucu veya uyarıcı etkisi doğurmamakla birlikte uyuşturucu madde üretiminde kullanılan, ithal ve imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye sokan, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi hakkında 4 yıldan az olmamak üzere hapis ve 20 bin güne kadar hapis cezası istenecek. Bu suçlar doktor, veteriner, kimyager, eczacı, laborant, diş hekimi, dişçi, sağlık memuru, ebe, hemşire, hastabakıcı, ilaç ticareti ile uğraşan kişiler tarafından işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.
       
UYUŞTURUCU KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMA
       Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım ve malzeme sağlayan, kullanılması ve yakalanmasını zorlaştırıcı önlemleri alan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişiler hakkında 4 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu suçun sağlık personeli ve ilaç ticareti yapan kişiler eliyle yapılması halinde ceza yarı oranında artırılacak.
       Uyuşturucu madde imal edenler ve ticaretini yapan kişi yetkili makamlara haber verirse ve verdiği bilgi uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yararsa, bu kişi hakkında ceza istenmeyecek. Kişi, verdiği bilgilerle yetkili makamlara yardım ederse ceza dörtte bir oranında indirilecek.
        Uyuşturucu madde kullanan kişi, soruşturma başlamadan yetkililere haber verir ve tedavi olmak istediğini söylerse hakkında ceza istenmeyecek. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde tüzel kişi hakkında özel güvenlik tedbiri alınması istenebilecek.
       B
AŞKA YERE ÖLÜ GÖMMEK
        İçerisinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına, veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bulaştırıcı hastalıklara ilişkin önlemlere aykırı davranan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi hakkında ise 6 aya kadar hapis cezası istenecek.
       
SAHTECİLİK
        Komisyon, para, kıymetli damga, mühürde, resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarını da düzenledi. Parada sahteciliğin cezası 2 yıldan 12 yıla kadar hapis, kıymetli damgada sahtecilik 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak öngörülürken; Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi hakkında ise 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istenecek.
        Resmi belgede sahtecilik yapmanın cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, özel belgede sahteciliğin cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak kabul edildi.
       
SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK
        Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, hayat sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenecek.
        Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak birbirini öldürmeye tahrik eden kişi hakkında 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenecek.
        İşlenmiş bir suçu veya işlenmiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kişi hakkında 2 yıla kadar hapis; halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılacak.
        İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi din hizmeti veren kişiler, görevini yerine getirirken devlet idaresini, kanunları veya hükümet icraatlarını alenen kötülerse haklarında 6 aydan 2 yıla kadar kadar hapis cezası istenecek.
       
ÖRGÜT İÇİN EN AZ 3 KİŞİ
        Suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Örgütün varlığı için üyesi sayısının en az 3 olması gerekecek.
        Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak, örgütün silahlı olması halinde ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılacak.
        Örgütün faaliyeti içerisinde suç işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilecek. Örgüt yöneticileri, örgüt faaliyeti içerisinde işlenen tüm suçlardan dolayı fail olarak cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kimse ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılacak. Örgüt içerisinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi de örgüt üyesi gibi cezalandırılacak.
       Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
       
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
       Alt Komisyon metni üzerinde yapılan görüşmelerde, “şerefe karşı suçlar” başlığındaki hakaret suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak değiştirildi. Hakaret suçunun kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 1 yıldan az olmayacak.
        Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına hakaret eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacak. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç, hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlı olacak.
       Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmişse ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilecek.
       
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ
        Kişiler arasında haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.
        Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları, taraflardan birinin rızası olmaksızın bir dinleme aletiyle izleyen ve bunları ses cihazıyla kaydeden kişi hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası istenecek.
        Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek, gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde cezanın alt sınırı 1 yıldan az olmayacak.
        Hukuka aykırı kişisel verileri kaydeden kimseye 6 aydan 3 yıla kadar hapis; kişisel verileri yetkisiz kişilere veren, yayan veya ele geçiren kimseye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
       
HIRSIZLIK
        Bir başkasına ait taşınır malı kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis verilecek. Ekonomik değer taşıyan her türlü enerji de taşınır mal sayılacak.
       
KAÇAK ELEKTRİK
       Nitelikli hırsızlık suçunun elektrik enerjisi hakkında işlenmesi halinde ise cezası, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olacak.
       
KAPKAÇA 7 YIL HAPİS
        Kapkaç suçu, “nitelikli hırsızlık” kapsamına alınıyor ve cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis olarak belirleniyor.
        Suçun sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine, depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde aynı ceza uygulanacak. Bu suç örgüt halinde işlenirse 15 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına hükomolunacak.
        Hırsızlık suçunun gece işlenmesinde verilecek ceza, üçte bir oranında artırılacak.
       
HAFİFLETİCİ SEBEP
        Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza verilmekten de vazgeçilecek. Hırsızlık suçu; bir malın geçici bir süre kullanılmasından sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde ceza yarı oranına kadar indirilecek. Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak amacıyla işlenmesi durumunda olayın özelliğine göre verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza verilmeyebilecek.
       
YAĞMA VE DOLANDIRICILIK
        Yağma suçunun cezası 6 yıldan 10 yıla kadar hapis, nitelikli yağmanın suçu ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis olacak. Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması halinde, ancak tehdit ve kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacak.
        Başkasının malına zarar veren kişiye 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası; mala zarar vermenin nitelikli haller içine girmesi durumunda ceza 1 yıldan 6 yıla kadar hapis olacak.
        İbadethane ve mezarlıklara zarar veren, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
        Dolandırıcılığın suçu 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası, bu suçun dini inanç ve duyguların istismarı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğraması, bilişim sisteminin kullanılması, sigorta bedelinin almak amacıyla işlenmesi halinde 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacak.
       
HİLELİ İFLAS
        Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
        Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar vermiş olması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
        Otomatik aletler aracılığıyla sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Şifreli ve şifresiz yayınlardan sahibinin rızası olmadan yararlanan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası istenecek.
        Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satan alın veya kabul eden kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar ve bin güne kadar adlı para cezası istenecek.
       
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
        Komisyon, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması halinde kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini; yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesini de benimsedi.
       
RADYASYON
        Bir başkasını, sağlığını bozma amacıyla radyasyona tabi tutan kişi 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Atom enerjisini serbest bırakarak patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı, malvarlığını önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenecek.
        Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirilmesi durumunda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.
        Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike olabilecek şekilde ihmal eden kişi hakkında 6 aya kadar hapis ve adli para cezasına istenecek.
        İnşaat ve yıkım faaliyeti sırasında insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli tedbirleri almayan kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis, gözetimi altındaki hayvanı başkalarının sağlığı ve hayatı için tehlike oluşturacak şekilde ihmal eden kişi hakkında 6 aya kadar hapis cezası istenecek.
        Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulan her türlü işareti değiştiren, kullanamaz hale getiren ve konuldukları yerden kaldırarak başkalarının hayatını ve malvarlığını tehlikeye atan kişi 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
       
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANA 2 YIL HAPİS
       Alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
       
HASTA VE KAZAZEDEYE YARDIM
       Yaşı, hastalığı ve yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye, hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu ilgili makamlara bildirmeyen kişilere, 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek.
       Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
       Trafik kazası veya başka nedenlerle yaralanmış kişileri yetkililere bildirmeyen kişiler de cezalandırılacak.
       
KÜRTAJ SÜRESİ 10 HAFTA
       TCK Tasarısı’nın “Çocuk düşürtme, düşürme ve kısırlaştırma” başlıklı 5. bölümü de bazı değişikliklerle benimsendi.
       Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu durumda, çocuğun düşürülmesine rıza gösteren kadın hakkında 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek.
        Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.
       
TECAVÜZLE HAMİLE KALINMASI
       Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu (tecavüz) gebe kalması halinde, süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla gebeliği sona erdirenlere ceza verilmeyecek. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi zorunlu tutuluyor. Çocuk Düşürme başlıklı 102. maddeye göre de gebelik süresi 10 haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.
       Tasarı, bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıranlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini de düzenliyor.
       
CİNSEL SALDIRI
       Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Fiilin, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Bunun eşe karşı işlenmesi halinde ise soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdurun şikayetine bağlı olacak.
        Cinsel saldırı suçunun beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye, kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak, bir iki ve üçüncü derecede kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde bu ceza, yarı oranında artırılacak.
       Cinsel saldırı suçunun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir ve şiddet kullanılması durumunda, kişi, ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacak.
        Cinsel saldırı suçunun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacak. Suç sonucunda mağdurun ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacak.
       
ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR
       Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokularak yapılması halinde 8 yıldan 15 yıla kadar ceza verilecek. Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan veya kayın hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından yapılması halinde ceza yarı oranında artırılacak. Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümüne neden olması halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilecek. Suçun sonucunda mağdurun ruh ve beden sağlığını yitirmesi halinde, 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilecek.
       Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail mağdurdan 5 yaş daha büyükse, şikayet koşulu aranmaksızın cezası 2 kat artırılacak.
        Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilecek.
       
ORGAN VE DOKU TİCARETİ
       Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın kişiden organ alan kimseye 5 yıldan 9 yıla kadar, doku alınması halinde ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Belli bir çıkar karşılığı hukuka aykırı olarak ölüden organ veya doku alan kimse hakkında 1 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Organ ve doku alan, satan ve satılmasına aracılık eden kişi hakkında da aynı ceza verilecek.
       
KANUNU BİLMEMEK
       Mevcut yasadaki “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” hükmü “ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz”
       şeklinde değiştirilirken, “ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz” şeklinde bir istisna da getiriyor.
       
TÖRE CİHAYETİ
       ‘Haksız tahrik”i düzenleyen maddeyle “töre veya namus cinayeti” olarak adlandırılan akraba içi öldürme suçlarında uygulanan haksız tahrik indirimi uygulaması değiştirildi. Buna göre, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan
       24 yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek. Diğer durumlarda, verilecekcezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilecek.
        Tasarıda vatandaş veya yabancı tarafından yabancı ülkede işlenmesi durumunda Türk yasalarının uygulanacağı suçlar arasına bir önerge ile “işkence ve çevrenin kasten kirletilmesi suçları” da eklendi.
       
SUÇA AZMETTİRMEK
        Kabul edilen maddelere göre, başkasını suça azmettiren kişi, işlenen suçun cezasıyla cezalandırılacak. Çocukların suça azmettirilmesi halinde cezanın artırımında, altsoy ve üstsoy ilişkisi aranmayacak.
        Tasarı, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar getiriyor. Kısa süreli hapis cezaları adli para cezasına çevrilirken; taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli olsa da adli para cezasına çevrilebilecek. Bu hüküm, bilinçli taksir suçlarında uygulanmayacak.
       
       
    TOP5 Ergenekon’da 16 kişi daha gözaltında  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları