Home page
Haber Menüsü


58. Hükümet Programı
TBMM’de 58. Hükümet’in programını okuyan Başbakan Abdullah Gül, yargıdan eğitime kadar birçok alanda reform yapılacağını söyledi. Programa göre ekonomi yönetimi de tek çatı altında toplanacak.
Ankara
NTV
23 Kasım— Abdullah Gül, hükümet programını okumaya saat 15.07’de başladı. Programın tüm milletvekillerine dağıtıldığını kaydeden Gül, bu nedenle bazı bölümlerini okumayacağını belirtti. Gül, programdaki madencilik, ulaştırma, turizm, eğitim, yolsuzlukla mücadele, istihdam, sağlık, sosyal güvenlik, kadın hakları, gençlik, çevre konularını kapsayan yaklaşık 18 sayfalık bölümü okumadı.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Hükümetinin temel hak ve özgürlüklerinin Kopenhag kriterlerinde belirtilen seviyeye yükselteceğini ifade eden Gül, yargıdan eğitime kadar birçok alanda reform yapılacağını söyledi. 58. Hükümetin programına göre ekonomi yönetimi de tek çatı altında toplanacak.
       Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 64 sayfalık hükümet programını okuyan Başbakan Gül, çifte standartlara, kısır çekişmelere ve siyasi istismarlara izin verilmeyeceğini, işkence başta olmak üzere tüm insan hakları ihlallerinin üzerine gidileceğini söyledi.
       Gül mülkiyet hakkı, düşünce, ifade, inanç, teşebbüs ve örgütlenme özgürlüğünün yeniden düzenleneceğini de vaad etti.
       
SİVİL TOPLUMLA ORTAK ÇALIŞILACAK
       Sivil toplum kuruluşlarıyla hükümetin ortak çalışacağını söyleyen Gül, “Hükümet, tüm sivil toplum örgütlerine eşit mesafede duracak. Kamu yönetiminde tepeden inmeci ve tek yönlü anlayışlar terkedilecek” dedi.
       Gül, 58. Hükümet’in yürürlükteki programın aksayan yönlerini gözönünde bulundurarak sosyal boyutu da olan yeni bir ekonomik program uygulayacağını da açıkladı.
       Buna göre hükümet programında belirtilen ana hedefler, mali disiplinin sağlanması, enflasyonun düşürülmesi, yüksek ve istikrarlı bir büyüme performansına ulaşılması.
       Bunlar yapılırken, bir yandan da yoksullukla mücadele programı uygulanacak, soysal adalet sağlanacak.
       
İLK HEDEF AB ÜYELİĞİ
       58. Hükümet’in programında dış politika konularında ise ağırlık Avrupa Birliği üyeliğine verildi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğin hükümetin hedeflerinin başında geldiğini vurgulayan Gül, Kopenhag kriterlerinin tam olarak yerine getirileceğini söyledi.
       Gül, Kıbrıs’la ilgili olarak ise Ada’daki Türk varlığını tehlikeye sokacak hiçbir girişime müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.
       Gül, konuşmasını bir saat 15 dakikada tamamlarken, sözlerini, “Geleceğe umutla bakıyoruz, azimliyiz, kararlıyız, iradeliyiz. Allah yardımcımız olsun” diye tamamladı. Gül, programın sunuşunu bitirip yerine geçerken bakanlar ve AKP’li milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.
       58. Hükümet’in programı 26 Kasım Salı günü Meclis‘te görüşülecek. Program, 28 Kasım perşembe günü ise güvenoyuna sunulacak.
       
Hükümet Programının tam metni

       58. Hükümetin programında belirtilen maddelerin ana hatlarından bazıları şöyleydi:
       
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
* Temel hak ve özgürlükleri, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, özellikle Kopenhag Kriterlerinde belirtilen seviyeye yükseltmek için Anayasa ve yasalarda değişikliği yapılacak.
* Temel hak ve özgürlüklerin, sadece anayasal ve yasal güvenceye alınması ile yetinilmeyip, fiilen uygulanması ve siyasal kültürün yerleşik bir boyutu olarak güçlenmesi yönünde çaba sarf edilecektir.
* Toplumun değişik kesimlerinin sorunlarına ve taleplerine karşı duyarlı olunacak, bu alanda çifte standartlara, kısır çekişmelere ve siyasi istismarlara izin verilmeyecek.
* İşkence başta olmak üzere, demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan tüm insan hakları ihlallerinin üzerine kararlılıkla gidilecek.
* Mülkiyet hakkını, düşünce, ifade, inanç, teşebbüs ve örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan hükümleri, evrensel hukuk ve özgürlük anlayışı içinde dikkate alınarak yeniden düzenlenecek.
* Sivil toplum kuruluşlarıyla hükümet ortak çalışacak.
* Hükümet, tüm sivil toplum örgütlerine eşit mesafede duracak.
* Kamu yönetiminde tepeden inmeci ve tek yönlü anlayışlar terkedilecek.
* Artık ülkemize dar gelen yürürlükteki Anayasa yerine katılımcı ve özgürlükçü yeni bir Anayasa hazırlayacağız,
* AİHM kararlarında vurgulandığı gibi adil yargılanma ilkesine aykırı olan yargı kademeleri kaldırılacaktır,
* Siyasi Partiler kanunu ve seçim kanunları tüm kesimlerin üzerinde mutabakatı aranarak değiştirilecektir,
* Koruyucu hukuk uygulamaları başlatılacak, ayrıca ihtilafların dostane çözüm yollarıyla çözümlenmesi anlayışı geliştirilecektir,
* Yeni bir Ceza Kanunu hazırlanacaktır,
* Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, İş Kanunu gibi temel kanunlarımız, çağdaş gelişmeler ve AB normları dikkate alınarak güncelleştirilecektir
       
YARGI REFORMU
* Hakimlerin tarafsızlığını ve hukukun siyasallaşmasını engelleyen önlemler alınacak.
* Yargı hatalarından mağdur olanların zararlarını tazmin için bütçeden kaynak ayrılacak.
* Davaların kısa sürede sonuçlanmasına imkan verecek düzenlemeler yapılacak.
* Adliye teşkilatı yeniden düzenlenecek.
* Örgütlü suçlar, terör suçları, ekonomik suçlar alanlarında ihtisaslaşmış yeni mahkemeler kurulacak.
* Çocuk mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve aile mahkemeleri yeniden gözden geçirilecek.
* İstinaf mahkemeleri kurulacak.
* Adliye teşkilatındaki personel açığı kapatılacak.
* Adli yardım müessesesine işlerlik kazandırılacak.
* İdari usul kanunu çıkarılacak.
* Adliyeler, modern araç ve gereçlerle donatılacak.
* Yargı organları arasında bilgi ağı kurulacak.
* Ceza ve tutukevlerinin sorunları çözülecek.
* Tutuklu ve hükümlülerin kaldığı mekanlar ayrılacak.
* Ceza infaz kurumlarının fiziki altyapı yetersizlikleri giderilecek.
* Adli sicil kayıtlarının tutulmasında daha düzenli bir sisteme geçilecek.
* Kişilerin kamu haklarından mahrum bırakılmalarının önüne geçilecek.
       
EKONOMİ
* Devlete olan güven yeniden inşaa edilecek
* Serbest piyasa sisteminin aksaklıkları giderilecek
* Ekonomi politikalarında da AB’ye üyeliğe öncelik verilecek
* Komşu ülkelerle ekonomik işbirliği çabaları sürdürülecek
* Yeni bir ekonomik program uygulanacak
* Mali disiplin sağlanacak
* Borç stoku azaltılacak
* Verimsiz harcamalar kısılacak
* Vergi indirimlerine gidilecek.
* Özelleştirme hızlandırılacak.
* İlave gelir kaynakları bulunacak.
* Merkez Bankası’nın bağımsızlığı korunacak.
* Dövizde vadeli işlemler piyasası geliştirilecek.
* Dalgalı kur politikasına devam edilecek.
* Merkez bankası, spekülatif nitelikli dalgalanmalara daha duyarlı müdahale edecek.
* Bankalar, BDDK ve Merkez Bankası tarafından kontrol edilecek.
* Kamu yeniden yapılandırılacak.
* Kamu harcamalarında disiplin, tasarruf ve şeffaflık sağlanacak.
* Özelleştirme hızlandırılacak.
* Yerli ve yabancı yatırımlar için ortam iyileştirilecek.
* Mali sektör ve sosyal güvenlik sistemi ıslah edilecek.
* Tarımda yeniden yapılanma ve verimlilik arttırılacak.
* Reel sektörün canlanması için destek verilecek.
* Krizden olumsuz etkilenen kesimlere sosyal yardım projeleri uygulanacak.
* Kapsamlı bir vergi reformu yürürlüğe girecek.
* Kamu harcamaları reformu yapılacak.
* Makro ekonomik istikrar sağlanacak.
* Kaynaklar stratejik hizmet önceliklerine göre tahsis edilecek.
* Kamu hizmetleri tutumluluk, verimlilik ve etkinlik ilkelerine göre yürütülecek.
* Mali yetkiler saydamlaştırılacak.
* Daha az kaynakla, daha çok iş yapılacak.
* Finans sektörü yeniden yapılandırılacak.
* KİT’ler özelleştirilecek.
* Yatırımcıların önündeki bürokratik ve idari engeller kaldırılacak.
* Doğrudan yabancı yatırımlara yönelik politikalar belirlenecek.
* DPT Müsteşarlığı bünyesinde yatırımlarda devlet yardımları politikasını belirleyecek.
* AB’ne bildirimde bulunacak yeni bir birim oluşturulacak.
* Vergisel destek unsurları, AB mevzuatıyla uyumlu hale getirilecek.
       
       
İHRACAT
* İhracata dönük stratejik planlama yapılacak.
* İhracata teşvik mevzuatı revize edilecek.
* Kendi markasıyla ihracat yapan firmalar desteklenecek.
* Girdi maliyetleri aşağıya çekilecek.
* Sınır ticareti yeniden düzenlenecek.
* İhracatta belirsizliğin azaltılması için düzenlemeler yapılacak.
* Eximbank yeniden yapılandırılacak.
       
ENERJİ
* Elektrik satış fiyatları ucuzlatılacak.
* Enerji piyasası düzenleme kurulu ile enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı arasında yetki ve sorumluluk alanları netleştirilecek.
* Yap-işlet-devlet uygulamaları yeniden gözden geçirilecek.
* Petrol ve doğalgazın türkiye üzerinden dünyaya açılma imkanları değerlendirilecek.
* Türkiye, enerjide bölgesel güç haline getirilecek.
* Hazar bölgesi doğalgaz ve petrol politikaları sürdürülecek.
* Temiz enerji kaynakları ve dönüşüm teknolojisinden yararlanılacak.
       
MADENCİLİK
* Maden rezervlerinin arttırılması için çalışılacak.
* Ruhsatı kamuya ait maden sahaları tedricen özel sektöre devredilecek.
* Katma değeri yüksek işlenmiş mermer ihracı desteklenecek.
* Endüstriyel minarellerin arama, işletme faaliyetlerine önem verilecek.
* Maden üretiminde çevreye zarar verilmemesine özen gösterilecek.
* Bor işletmeleri özerk yapıya kavuşturulacak.
* Bor araştırma enstitüsü kurulacak.
       
ULAŞTIRMA POLİTİKALARI
* Ulaştırma ana planı hazırlanacak.
* Ulaştırma bilgi sistemi geliştirilecek.
* TCDD Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılacak.
       
TURİZM POLİTİKASI
* Tanıtım projelerine önem verilecek.
* Turizm yatırımlarında yabancı sermayenin cezbedilmesine çalışılacak.
* Yabancılara mülk satışına imkan verilecek.
* Yeni turizm bölgeleri yaratılacak.
       
TARIM POLİTİKASI
* Devlet tarım ürünlerinin ticaretini yapmayı bırakacak.
* Ürün borsalarının gelişmesi desteklenecek.
* Tarımda devlet desteği her bölge ve her ürün için ayrı ayrı projelendirilecek.
       
HAYVANCILIK
* Üretici örgütlenmeleri teşvik edilecek.
* Entegre hayvancılık işletmelerinin kurulması desteklenecek.
       
SOSYAL POLİTİKALAR
* Yoksullukla mücadele edilecek.
* Ekonomik program ve politikalarda sosyal adalet gözetilecek.
* Çalışan kesimlerin vergi yükü kademeli olarak hafifletilecek.
* Yoksullukla mücadele programı uygulamaya konulacak.
* Açlık sınırının altındaki ailelere destek olunacak.
* Yoksulluk sınırı altında olan ailelerin çocuklarına eğitim ve sağlık yardımı yapılacak.
       
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
* Siyaset ve kamu yönetimi yolsuzluktan arındırılacak.
* Vergi, ihaleler, devlet yardımları, krediler, teşvikler, sübvansiyonlarda şeffaflık sağlanacak.
* Meslek ve iş ahlakı alanında standartlar yükseltilecek.
* Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilecek.
* Yolsuzluk ve usulsüzlük konusundaki cezalar ağırlaştırılacak.
* Kamu yönetimindeki gizlilik kültürüyle mücadele edilecek.
* Şeffaflık asıl, gizlilik istisna olacak.
* Vatandaşın bilgi edinme hakkı kanunu çıkarılacak.
* Kamu denetim birimleri arasındaki yapı, sadeleştirilecek.
* Yolsuzluğa karşı devletler grubu GRECO’ya katılınılacak.
* Yolsuzluklar hakkında ceza hukuku sözleşmesi ve yolsuzluklar hakkında medeni hukuk sözleşmesi imzalanacak.
       
İŞSİZLİKLE MÜCADELE
* Reel sektör yatırımlarını arttırmaya dönük politikalar geliştirilecek.
* Kısa süreli eğitim ve danışmanlık hizmetleri etkin hale getirilecek.
* Kayıtdışı istihdam ve yabancı kaçak işçi çalıştırılması önlenecek.
* KOBİ’lerin geliştirilmesi desteklenecek.
* İnşaat sektörü canlandırılacak.
       
EĞİTİM
* Eğitimde yönetişimci, demokratik bir anlayış sergilenecek.
* Önyargılı ve ezberciliğe dayanan eğitim yöntemleri terkedilecek.
* e-eğitim yürürlüğe konulacak.
* Milli eğitim bakanlığı yeniden yapılandırılacak.
* Türk diline gereken önem verilecek.
* Öğretmenlik mesleğinin çalışma şartları iyileştirilecek.
* Eğitimde özel teşebbüs desteklenecek.
* Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği sağlanacak.
* Ortaöğretim sistemi yeniden ele alınacak.
* Mesleki eğitim programları yaygınlaşacak.
* Eğitim kademeleri arasında yatay ve dikey geçiş imkanları sağlanacak.
* YÖK yeniden yapılandırılacak.
* Üniversiteler, yasakların ve sınırlamaların olmadığı özgür bir foruma dönüştürülecek.
* Yeni üniversitelerin kurulmasına imkan verilecek.
* Üniversiteler bölgelere göre ihtisaslandırılacak.
* ÖSYM sistemi yeniden gözden geçirilecek.
* Meslek yüksek okulları yeniden ele alınacak.
* Açık öğretim kurumları yaygınlaştırılacak.
       
SAĞLIK POLİTİKASI
* Hastaneler, idari ve mali yönden özerkliğe kavuşturulacak.
* Sağlık bakanlığı yeniden yapılandırılacak.
* Genel sağlık sigortası sistemi kurulacak.
* Aile hekimliği uygulamasına geçilecek.
* Sağlık bilgi sistemi kurulacak.
* Hasta haklarının korunması konusundaki hukuki eksiklik giderilecek.
       
SOSYAL GÜVENLİK
* Bütünleştirilmiş bir sosyal güvenlik ağı kurulacak.
* Sosyal sigorta kuruluşlarının idari ve mali etkinliği güçlendirilecek.
* Prim karşılığı olmayan ödemeler kaldırılacak.
* Uzun vadeli sigorta programlarıyla kısa vadeli programlar birbirinden ayrılacak.
* Toplumun tüm kesimleri sosyal güvenlik kapsamına alınacak.
* Ssyal güvenlik sisteminin bütçe üzerindeki yükü azaltılacak.
       
DEVLETİN ROLÜ
* Devletin rolü değişecek.
* Hükümetin ve kamu yöneticilerinin hesap verme sorumluluğu geliştirilecek.
* Katılımcılık etkinleştirilecek.
* Yönetim ve karar alma sürecindeki belirsizlikler azaltılacak.
* Yolsuzluklara imkan vermeyen şeffaf bir devlet anlayışı yerleştirilecek.
* Merkezi yönetimin bazı hizmetleri yerel yönetimlere devredilecek.
* Merkezi idarenin denetimi hukuka uygunluk denetimiyle sınırlandırılacak.
* Devlette genel kurumsal gözden geçirme çalışması yapılacak.
* Merkezi yönetimdeki gereksiz kuruluşlar elenecek.
* Vatandaşın bilgi edinme hakkı kanunu çıkarılacak.
* Yönetimde şeffaflık sağlanacak.
* Hizmet birimlerinin meclise ve kamuoyuna rapor sunmaları sağlanacak.
* Mevzuat ve idari usuller sadeleştirilecek.
* e-devlet uygulaması yaygınlaştırılacak.
* Beyana güven ilkesi geliştirilecek.
* Yatırımcının önündeki bürokratik engeller kaldırılacak.
* Kamu personeli eğitilecek.
* Personel açığı giderilecek.
* Kamuda yöneticilerle çalışanlar arasında performans yönetimi geliştirilecek.
* Terfilerde liyakat ve fırsat eşitliği sağlanacak.
* Ekonomik ve Sosyal Konsey etkinleştirilecek.
       
       
       
       
       
       
    TOP5 Ergenekon’da 16 kişi daha gözaltında  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları