Home page
Haber Menüsü


Güncelleme: 07:42 ET 16 Kas., 2002
NTV
AKP ‘Acil Eylem Planı’nın tam metni

Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı acil eylem planının tam metni şöyle:
* Seçim sonrası oluşan güven ortamı içinde temel parametrelerde olumlu gelişmeler dikkate alınarak bütçe çalışmaları yapılacak, temel makro ekonomik büyüklükler yeni koşullara göre revize edilecektir. Bunun için öncelikli olarak geçici bir bütçe hazırlanacaktır. 2003 yılı program ve bütçe çalışmalarına süratle başlanacaktır.
* IMF ile yürütülmekte olan Stand-By Anlaşmasına yönelik hazırlıklar hızla yapılacaktır. Bu görüşmelerde programın temel çatısını bozmadan mevcut ekonomik programda temel eksiklikler olarak görülen reel sektör, sosyal politikalar ve tarım konularında farklı çözümler konusunda IMF ile müzakereler yapılacaktır.
* Hükümetimiz kurulur kurulmaz kapsamlı bir vergi reformu için çalışmalar başlatılacak, bu çerçevede ilk bir ay içinde Mali Milat kaldırılacaktır.
       İlk üç ay içinde ise
* Vergi yükünü tabana yayan tedbirler alınacak,
* Vergi mevzuatı basitleştirilecek,
* Vergi barışı projesi hayata geçirilecektir.
       Harcama politikalarında kamuda tasarruf ilkesi çerçevesinde;
* İlk bir ay içinde kamu yatırımları stoku gözden geçirilecek ve öncelikler belirlenecektir. Ayrıca Hazine Tek Hesabı yaygınlaştırılarak etkin hale getirilecektir.
* İlk altı ay içinde ise günümüz koşullarına cevap vermeyen 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu değiştirilerek bütçe birliğini sağlayacak, bütçenin hazırlanması sürecini daha etkin kılacak, girdi değil çıktı odaklı bir yaklaşım ve iç mali kontrolü getirecek, kuruluşlara bütçe uygulamasında daha fazla esneklik verecek ve bütçe uygulamasında mali saydamlık ve hesap verebilirliği artıracak yeni bir kamu mali yönetim kanunu çıkarılacaktır.
* TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın denetim yetkisinin kapsamı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Üst Kurullar dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşların hesaplarını içine alacak şekilde genişletilecektir.
* Türk Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen alacakların tahsilatı hızlandırılacak ve Fon bünyesindeki gayri menkul ve iştirakler süratle satılacaktır.
* Finansal hizmetlerde çeşitlilik artırılacaktır.
       Serbest piyasanın daha iyi işlemesi için gerekli koşulların oluşumunu sağlamak, ekonomideki etkinlik ve verimliliği artırmak hedeflerimiz, bir an önce gerçekleştirmek için özelleştirme çalışmalarına hız verilecektir.
       Bu kapsamda en geç üç ay içinde;
* Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar gözden geçirilerek yeni bir özelleştirme stratejisi ve takvimi belirlenecek,
* Özelleştirme kapsamına alınacak KİT’ler gruplandırılarak her KİT’e uygun özelleştirme stratejisi ve takvimi belirlenecektir.
* Özelleştirme uygulamalarında yurtdışında çalışan kişilerin katılımı teşvik edilecektir.
* Reel sektörle ilgili sorunlar, toplumun hemen tamamını ilgilendirdiği halde, uygulanan ekonomik programlarda reel sektör tam anlamıyla ihmal edilmiştir. Partimiz, uygulayacağı maliye ve para politikalarına paralel olarak, reel sektör için acil önlemler alacak ve gerçek anlamda bir yatırım seferberliği için gerekli ortamı oluşturacaktır.
* Reel sektörün sorunlarının aşılması için, öncelikle güven ortamının tesis edilerek siyasi ve ekonomik istikrar sağlanacaktır. Böylece, ekonomide öngörülebilirlik artacak, reel sektör kuruluşlarının geleceğe yönelik kararlarını daha kolay almaları sağlanacaktır. Ayrıca, reel sektör için şeffaf, adil, yerinden ve etkin bir destekleme sistemi oluşturulacaktır.
       Reel sektörün canlandırılmasına yönelik olarak ilk üç ay içinde;
* Teşvik tedbirleri yeniden düzenlenecek ve teşvik belgesi olmaksızın yatırımları destekleyen bir yapı oluşturulacaktır.
       Yatırımlarda Devlet Yardımları Çerçeve Kanunu çıkarılacak ve bu kapsamda,
* Yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi sağlanacaktır.
* Doğrudan Yabancı Yatırımların özendirilmesiyle ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
* İlk altı ay içinde ise ekonomik krizin ve sermaye yetersizliğinin yol açtığı nedenlerle kapanan veya düşük kapasite ile çalışan tesislerin ekonomiye kazandırılması ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesi yönünde tedbirler alınacaktır.
* Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri destekleyecek tedbirler alınacak ve düzenlemeler yapılacaktır.
* Çok ortaklı şirketlerin ortaklarının hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
       Tüm bu düzenlemeler özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği yapılarak gerçekleştirilecektir.
       Sanayimizin uluslararası rekabet edebilecek bir verimliliğe ulaşması ve Türkiye’nin dünyaya açılıp dünyadaki ekonomik sisteme tam entegre olmuş bir ülke haline gelmesi için ihracatın gelişmesi büyük önem taşımaktadır.
* Bu kapsamda mevcut ihracat potansiyeli etkin bir şekilde kullanılacak, ihracata dönük sektörlerde kapasite artışı sağlanacak, ihracat mallarında ve pazarlarında büyüme ve çeşitlenmeye gidilecektir.
       İlk üç ay içinde;
* Eximbank’ın kaynak ve işleyiş bakımından etkinliği artırılacaktır.
       Ayrıca,
* Özel sektör ile işbirliği içinde ihracata dönük stratejik planlama yapılacak,
* İhracatçı firmaların girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar yapılacak,
       Sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel ölçekte rekabet edebilir güçlü bir ekonomi ye ulaşmanın en önemli araçlarından biri enerji politikalarıdır. İzleyeceğimiz enerji politikalarının temelini, enerjinin ucuz ve güvenilir bir şekilde temin edilmesi, rekabete dayalı bir enerji piyasası oluşturulması teşkil edecektir.
       Bu kapsamda ilk üç ay içinde;
* Enerji piyasasının rekabete açılması sağlanacaktır.
* Elektrik fiyatlarının ucuzlatılmasına yönelik olarak elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılacaktır.
* Enerji fiyatı üzerindeki yükler azaltılacak,
* Ayrıca, bir yıllık süre içinde İşletme Haklarının Devri tamamlanacak ve enerji kayıp ve kaçakları azaltılacaktır.
       Madencilik sektöründe; arama faaliyetlerine ağırlık verilerek ekonomik olarak işletilebilir maden rezervlerimizin artırılması, sanayi ve enerji sektörlerinin hammadde taleplerinin ucuz ve güvenli bir şekilde sağlanması ve işlenmiş mal ihracatımızın artırılması sağlanacaktır.
       Bu kapsamda ilk üç ay içinde;
* Bor Araştırma Enstitüsü kurulacak,
* İşlenmiş mermer ihracı desteklenecek,
* Altı ay içinde ise Bor İşletmesi özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.
* İlk bir yıl içinde Madencilikte özelleştirme çalışmaları sonuçlandırılacaktır.
       Ayrıca, kamuya ait ruhsatlı maden alanları tedricen özel sektöre devr edilecektir.
       Ulaşımın alt sektörleri arasındaki bütünleşme temin edilecek, ekonomik büyüme amacına en fazla katkının sağlanması ve çevreyi tahrip etmeyen bir ulaştırma alt yapısı oluşturulacaktır.
       Bu kapsamda;
* Karayolu ulaşımının ülkemizin ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermesi için seçim kampanyası boyunca halkımıza vaade ettiğim 15.000 km’lik duble yol yapım çalışmalarına ilk altı aylık süre içinde başlanacaktır.
* Demiryolu, denizyolu ve hava yolu altyapısı entegre bir anlayış içinde geliştirilmesine yönelik proje bir yıl içinde gerçekleşecektir.
       Ayrıca,
* Ekonomik fizibilite çalışmalarına dayalı olarak Boğaz Demiryolu-Tüp Geçişi ve Gebze-Halkalı banliyö hattı projeleri gibi yeni projeler devreye sokulacaktır. Uygarlıkların beşiği olmuş ülkemizin zengin turizm potansiyeli harekete geçirilerek dünya turizm pastasında önemli bir yer tutan iş, kongre, fuar, spor ve kültür turizmi alanlarında dinlence turizminde edindiğimiz konuma gelmemizi sağlayacak bir hamle başlatılacaktır.
* Ayrıca altı ay içinde; Turizm Bakanlığı, sektörel örgütler ve yerel yönetimlerin yetki, sorumluluk ve ilişkileri, yeni bir yasal çerçeveye kavuşturulacak, bu düzenlemeler ile sektör örgütlerinin ve yerel yönetimlerin yetki ve imkanlarını artıran mevzuat alt yapısı geliştirilecek,
       AKP iktidarında
* Özel hukuki statüye sahip Turizm Kentleri projeleri hayata geçirilecektir. Bu kapsamda özellikle yabancılara da satış imkanı getirecek hukuki düzenlemeler yapılacaktır.
       İzleyeceğimiz tarım politikalarının temel hedefleri;
       Ülkemizin temel gıda ürünleri açısından kendi kendine yeterli olması, verimli tarım arazilerinin sürekli işlenir halde tutulması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve hayvancılığın desteklenmesi unsurlarından oluşmaktadır.
* Son dönemlerde mülkiyete dayalı olarak uygulanan Doğrudan Gelir Desteği sistemindeki aksaklıklar giderilecek; dar gelirli çiftçileri hedefleyen bir yapı oluşturulacaktır.
* Arz açığı olan yağlı ürünlere doğrudan gelir desteği ve prim sistemi uygulanacaktır.
       Bu kapsamda,
       İlk üç ay içinde Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için acil tedbirler alınacaktır.
* Altı ay içinde Çerçeve Tarım Kanunu çıkarılacaktır.
* Sosyal politikalar kapsamında çiftçimizin rahatlamasını sağlamak için tedbirler alınacak. Güven ortamı, bütçe disiplini ve harcama reformuyla sağlanacak tasarrufların öncelikli olarak mazot gibi kalemlerdeki ağır vergilerin azaltılmasıyla çiftçinin üzerindeki tahammül edilemez yük hafifletilecektir.
* Bir yıl içinde Tarım Ürünleri Sigortası Kanunu çıkarılacak ve uygulama planı hazırlanacaktır.
* Üretici örgütlerinin kurulması için mevzuat hazırlanacaktır.
* Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi ve Tarım Bilgi Sistemi geliştirilecektir.
       Kamuda etkin ve katılımcı bir yapı ve anlayış hakim kılınacak ve reform çalışmaları koordinasyon sağlanarak bütüncül bir anlayış içinde yürütülecektir. Bu kapsamda hükümetin kurulmasını müteakip;
* Başbakanlık bünyesinde icracı kuruluşlar ilgili bakanlıklar ile ilişkilendirilmek suretiyle Başbakanlık makamı tam anlamıyla bir koordinasyon makamı haline getirilecektir.
* Bakanlık sayıları azaltılacak ve kendi içinde etkin iletişim ve koordinasyon sağlayan dinamik bir Bakanlar Kurulu oluşturulacaktır.
* Öncelikli alan olarak belirlenen ekonomide hızlı, etkin ve koordineli bir yaklaşımın hayata geçirilmesi bakımından güçlü bir Ekonomi Bakanlığı kurulacaktır.
       İlk üç aylık süre içinde; Kamu yönetiminde Toplam Kalite ve Yönetişim İlkelerinin hayata geçirilmesi Çerçeve Yasası çıkarılacaktır.
* Yolsuzluklar Hakkında Ceza Hukuku Sözleşmesi ile Yolsuzluklar Hakkında Medeni Hukuk Sözleşmesi onaylanacak,
* Yolsuzluk yapanlara verilen cezaların caydırıcılığı artırılacaktır.
* Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılacaktır.
* Kamu yönetimini halkla buluşturma ve israfı önleme hedefleri doğrultusunda lojman, makam aracı, sosyal tesis, kamu hizmet binası yapımı gibi konularda israfı ve kaynakların gereksiz harcanması önlenecektir.
* Bir yıl içinde Yolsuzlukla mücadele konusu başlı başına bir alan olarak ele alınacak, şeffaflık temelinde, liyakat sistemi bazında yeni bir yasal ve kurumsal yapı içinde kamu yönetiminde yolsuzluğun üzerine net bir şekilde gidilecektir.
* Devlette genel kurumsal gözden geçirme çalışması yapılacak ve bu çalışmaların sonuçları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları konusunda düzenlemeler yapılacaktır.
* İhale mevzuatı AB standartlarına çıkarılacaktır,
* Yolsuzluğun önlenmesinde en önemli araç olarak, kamu hizmetlerinin sunumunda toplam kalite yönetimi anlayışı getirilerek bu hizmetlerin (tapu, emniyet, belediye, gümrük, teşvik, izin, ruhsat, ihale, hak ediş, nüfus vb. Hizmetler) sunum standartları ve süreleri, sorumlu olacak görevliler kurumlar ve birimler bazında açık ve net olarak belirlenecektir. Kamu görevlilerinin bu işlemlerle ilgili takdir hakları objektif kriterlere bağlanacaktır.
* Devlet Personel Rejimi Reformu ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına geçilecek, göreve alma ve yükselmede objektif kriterler getirilecek, statüler azaltılacak ve benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıklar giderilecek, maaş ve ücret sistemi sadeleştirilecek ve dengesizlikler giderilecek, esnek çalışma usulleri getirilecektir. Merkezi yönetimde yapılacak reform çalışmalarına paralel olarak yerel yönetim reformu öncelikli bir alan olarak ele alınacaktır. Ve bu reform bir yıl içinde tamamlanacaktır.Bu kapsamda;
* Yerel yönetimlerin görev ve yetkileri geniş bir çerçevede yeniden belirlenecek,
* İnsan kaynakları ve mali yapıları güçlendirilecek,
* İl Genel Meclisleri katılımı artıracak şekilde yeniden yapılandırılacak
* Taşra teşkilatları ve personeli aşamalı bir program dahilinde İl İdarelerine bağlanacak,
* Yerel düzeyde sivil toplum katılımını sağlayacak Kent Konseyleri kurulacak,
* Hizmeti etkin şekilde götürecek ölçeğe sahip alt bölgeler bazında bölgesel kalkınma kurumları oluşturulacaktır.
* Türkiye acilen hukuk devleti zeminine oturacaktır. Bunun için her türlü yasal düzenlemeler yapılacak olup, uygulamalarda sıkı sıkıya takip edilecektir. Bu bağlamda öncelikle İşkenceyi önleyecek tedbirler derhal alınacak ve infaz sistemi iyileştirilecektir.
       Bir ay içinde,
* Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler evrensel düzeyde kabul edilmiş standart ve normlar ile AB kriterleri çerçevesinde süratle yapılacaktır.
       Üç ay içinde,
* Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yapısı ve çalışma tarzı yeniden belirlenecek ve etkin bir şekilde çalıştırılacaktır.
       Bir yıllık süre zarfında,
* Adaletin zamanında ve hızlı bir şekilde tesisi için adalet hizmetlerinde ve yargılama usullerinde gerekli tüm değişiklikler süratle gerçekleştirilecektir
* Türk Ticaret Kanunu, Usul Kanunları gibi temel mevzuat günün gelişmeleri de dikkate alınarak yenilenecektir.
       Ayrıca;
* Siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenli şekilde bilgilendirme ve görüş alış verişi toplantıları yapılarak katılım artırılacaktır.
       Gelir dağılımında adaletin sağlanması için gerekli her türlü tedbirler alınarak;
* Acilen açlık sınırı altındaki aileler belirlenecek,
* Ve üç ay içinde bu ailelere dönük etkin yardım programları başlatılacak,
* Yoksul aile çocuklarına temel eğitim ve sağlık yardımları yapılacaktır.
       Bir yıllık takvim içinde ise,
* Sosyal politikalar alanında yapılacak her türlü düzenlemede özellikle gelir dağılımını düzeltici ve yoksul kesimleri gözetici unsurlar göz önünde bulundurulacaktır.
       Sağlıklı bir toplum kurmanın en etkin yolunun eğitimden geçtiğinin bilincinde olarak bir yıl içinde;
* İlk ve orta öğretimde rehberlik etkin hale getirilerek mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilecek,
* Eğitimin önündeki her türlü engeller kaldırılacak,
* Üniversitelerin idari ve akademik özerkliğe kavuşmaları sağlanacak ve Yüksek Öğretim Kurumu yeniden yapılandırılacaktır.
       Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi oluşturma, herkesin temel sağlık ihtiyacını özel sektörle işbirliği yaparak yerine getirme, ülkemizde sağlık hizmetlerinin yurt düzeyinde dağılımını dengeli hale getirme hedefleri çerçevesinde;
       Bir yıl içinde;
* Devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi ayırımını kaldırılmaya dönük çalışmalar başlatılacak,
* Hastanelerin idari ve mali yönden özerkliğinin sağlanması çalışmaları başlatılacaktır,
* Genel Sağlık Sigortası Sistemi kurulacak,
* Aile hekimliği uygulamasına geçilecek ve sağlam bir sevk zinciri oluşturulacak,
* Koruyucu hekimlik yaygınlaştırılacak,
* Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapması özendirilecektir.
        İnsanların ayırım gözetilmeksizin, ekonomik ve sosyal bakımdan güvencede yaşamaları ilkesi çerçevesinde yine bir yıl içinde;
* Sosyal güvenlik kuruluşlarında norm ve standart birliği sağlanacak, bütünleştirilmiş bir sosyal güvenlik ağı kurulacaktır.
* Bütünleştirilmiş bir sosyal hizmet ve yardım ağının oluşturulabilmesi için dağınık durumdaki sosyal hizmet faaliyetleri tek çatı altında toplanacak,
* Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun kaynakları artırılacak, harcama usul ve esasları yeniden belirlenecek ve yönetim yapısı güçlendirilecektir.
       Kurulacak 58.hükümetimizin en öncelikli meselesinin işsizliğe çözüm bulmak olacak.

 

 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları