Home page
Haber Menüsü


Türkiye nüfusunun %1,4’ü engelli  
  İlk engelliler araştırmamız sonuçlandı. Türkiye Engelliler Araştırması, 79 yıldır karanlıkta kalan engellilere ışık oldu. Sonuçlar bizlere bilinmesi gereken rakamları ve çarpıcı gerçekleri sunuyor.

NTV-MSNBC  
   13 Mayıs —  79 yıllık Cumhuriyet tarihinde engellilerin hiçbir sayımda sayılmamasından ve Türkiye’deki engelli sayısının tahmini rakamlardan öteye gitmemesinden yola çıkarak, Special Olympics Türkiye Araştırma Sponsoru olan Konsensus Araştırma ve Danışmanlık, Mart 2002 tarihinde Türkiye Engelliler Araştırması’nı başlatarak ve Nisan 2002 sonunda tamamladı. 

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Türkiye’nin nüfusu 2000 yılı DİE Genel sayımının kesin olmayan sonuçlarına göre 67.844.903 kişi. Türkiye’deki ortalama hane halkı büyüklüğü ise 4,64. Bu sonuçlardan yola çıkarak Türkiye’de toplam 15.204.227 hane olduğunu söylemek mümkün. Türkiye’nin 15 yaş ve üstü nüfusu ise 47.799.287 kişi.
       Yapılan araştırma sonucunda, Türkiye’nin 100 hanesinin 5,4’ünde 1,23 engelli bir vatandaşa rastlamak mümkün. Bu da yaklaşık 821.028 hane etmekte. Türkiye hane halkı büyüklüğünü 4,64 kabul ettiğimizde, engelli vatandaşlardan ortalama 3,807,293 kişi etkilenmekte. Türkiye’de ailesi ve/veya yakınları tarafından engelli (Bedensel, Zihinsel, Görme ve İşitme) olarak tanımlanan yaklaşık 922.000 kişi olduğu saptandı.
       
       Tespit edilen yaklaşık 922.000 engelli kişinin soru formunda belirtilen kriterlere göre dağılımı yaklaşık olarak aşağıdaki gibi:
       . Zihinsel Engelli: 199.000 kişi
       . Bedensel Engelli: 536.000 kişi
       . İşitme Engelli: 109.000 kişi
       . Görme Engelli: 77.000 kişi
       
Özürlülerin sayısı belirlenecek
Yapılan araştırma sonucunda, Special Olympics Türkiye ya da Özel Olimpiyatları duyduğunu söyleyen yaklaşık 18.000.000 kişi. Bu 18.000.000 kişiden %61,3’ünün yani yaklaşık 11.000.000 kişinin Special Olympics Türkiye ya da Özel Olimpiyatları tam anlamı ile bildiği saptanmış.
       Yapılan araştırma sonucunda araştırmaya katılan kişilerin %80’i bilgilendirildiği takdirde Special Olympics Türkiye ya da Özel Olimpiyatları destekleyeceklerini ifade etmişler. Bu da yaklaşık olarak 35.000.000 kişinin bilgilendirildiği takdirde Special Olympics Türkiye ya da Özel Olimpiyatları destekleyebileceği anlamına gelmekte.
       Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından Nisan 2002’de açıklanan Futbol Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de (yaklaşık olarak) 33.000.000 kişinin futbol takımı taraftarı olduğu göz önüne alındığında, bilgilendirildiği takdirde Special Olympics Türkiye ya da Özel Olimpiyatları destekleyeceğini ifade eden 35.000.000 kişinin büyüklüğü ve önemi daha iyi anlaşılmakta.
       Yapılan ileri istatistiki analizlerde bilgilendirildiği takdirde, Special Olympics Türkiye ya da Özel Olimpiyatları destekleyeceklerini ifade eden kişilerden %40’ının yani yaklaşık olarak 14.000.000 kişinin engelli dostu olduğu saptanmış.
       
       Yapılan araştırma sonucunda soru formunda engelli tanımı için verilen sıfatların ileri istatistiki analizleri yapıldığında üç ana grup ortaya çıkmakta:
       . Engelli Dostları: 17.000.000 kişi
       . Acıyanlar: 24.000.000 kişi
       . Hakir görenler: 1.000.000 kişi
       
ÖZET BULGULAR
       1- Türkiye’de hanelerin %5,4’ünde engelli bulunmakta.
       Bu engellilerin
* %25’i zihinsel engelli
* %65,7’si bedensel engelli
* %12’si işitme engelli
* %8,3’ü görme engellidir.
       2- Ülkemizde %5,4 hanede engelli olmasına karşın, engelli vatandaşlarımız ile ilgili dernek ya da vakıflara üyelik oranı sadece %0,4. Bu oran ülkemizdeki duyarsızlığın en büyük göstergesi.
       3- Ülkemiz vatandaşlarının %12,4’ü engellilere gereken ilgi ve yardımın gösterildiğini düşünürken bu inanç küçük yerleşim birimlerinde daha yüksek oranda.
       4- Ülkemiz vatandaşlarının %28,6’sı kendilerinin engellilere gereken ilgi ve yardımı gösterdiğine inanıyor.
       5- Ülkemiz vatandaşlarının %1,5’i evlerinde bakmak ile yükümlü oldukları zihinsel engelli bir kişi olsa bu kişiyi çevrelerinden saklayacaklarını ifade ediyor.
       Bu inançta olan kişilerin
* %36,7’si çevreden zarar geleceğinden
* %28,7’si utandığından
       bu şekilde davranacağını söylüyor.
       6- Ülkemiz vatandaşlarının %12,2’si Special Olympics adını duyduğunu söylerken, % 32,5’i Özel Olimpiyatlar adını duyduğunu söylüyor. Ancak bu ifadelerin Zihinsel Engelliler Olimpiyatı olduğunu bilenlerin oranı %61,3.
       7- Special Olympics ya da Özel Olimpiyatların, Zihinsel Engelliler Olimpiyatı olduğunu bilenlerden sadece %10,8’i bu konuda bilgili olduğunu, % 49,2’si ise bilgi sahibi olmadığını ifade ediyor.
       8- Kendilerine Special Olympics ya da Özel Olimpiyatların amacı açıklanan kişilerin, %80,1’i Special Olympics ya da Özel Olimpiyatlara destek vereceklerini söylüyorlar.
       9- Ülkemiz vatandaşlarının
* %31,6’sı mahcup
* %30,5’i mutsuz
* %30,4’ü yalnız
* %28,5’i üzgün
* %26,4’ü yetersiz
* %25,8’i suskun
* %19’u onurlu
* %16,1’i dürüst
       sıfatlarının kendilerine zihinsel engelli kişileri tanımladığını ifade ediyorlar.
       
BULGULAR
       Evinizde yaşayan engelli bir kişi var mı ?
       EVET: % 5,4
       HAYIR: % 94,6
       Türkiye’de her 100 haneden %5,4’ünde engelli bir ve/veya birden fazla kişi bulunmakta. Kırsal kesimde engelli bulunan hanelere rastlama olasılığı kente oranla daha yüksek. Türkiye genelinde bu oranın en yüksek olduğu iki bölge Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri. Yerleşim birimi nüfus yoğunluğu arttıkça, engelli hane sayısında gerileme görülmekte.
       
       Türkiye’deki engelli dağılımı
       ZİHİNSEL: %22,0
       BEDENSEL: %58,0
       İŞİTME: %12,0
       GÖRME: %8,0
       Son yapılan 2000 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye nüfusu 67.844.903 kişi ve Türkiye’nin hane halkı büyüklüğü 4,64 kişi olarak hesaplanmakta. Buna göre Türkiye’de 15.204.227 hane bulunmakta. Yapılan araştırmaya göre her 100 haneden 5,4’ünde yani 821.028 hanede engelli vatandaş olduğu saptanmış. Bu hanelerdeki ortalama engelli sayısı 1,12 kişi, buna göre Türkiye’de 922.202 engelli vatandaş olduğu hesaplanmakta. Bu rakam Türkiye nüfusunun %1,4’ünü ifade etmekte.
       (Dünya Sağlık Örgütü) WHO’nun Türkiye için açıkladığı tahmini rakamlara göre bir değerlendirme yapıldığında maalesef ülkemizde engelli ve/veya özürlü tanımının net bir karşılığı olmadığı görülüyor.
       
       Engelli vatandaşlar ile ilgili herhangi bir dernek veya vakfa üye misiniz?
       EVET: %0,4
       HAYIR: %99,6
       Ülkemizde %5,4 hanede engelli olmasına karşın, engelli vatandaşlarımız ile ilgili dernek ya da vakıflara üyelik oranı sadece %0,4’tür. Bu oran ülkemizdeki duyarsızlığın en büyük göstergesi. Kentlerde engelli vatandaşlarımız ile ilgili dernek ya da vakıflara üyelik oranı kırsal bölgelere oranla daha yüksek. Bu oranın en yüksek olduğu bölge ise Ege Bölgesi. Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça bu tür dernek ya da vakıflara üyelik oranı da artmakta.
       
       Türkiye’deki engelli vatandaşlarımıza gereken ilginin ve yardımın gösterildiğine inanıyor musunuz?
       EVET: %12,4
       HAYIR: %85,4
       Cevap Yok/Fikri Yok: %2,2
       Ülkemiz vatandaşlarının %12,4’ü engellilere gereken ilgi ve yardımın gösterildiğini düşünüyor. Bu inanç küçük yerleşim birimlerinde ve 40 yaş üstü vatandaşlarda daha yüksek oranda. Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça bu inanç azalmakta. Bu inancın en yüksek olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri. Engelliler ile ilgili dernek ya da vakıflara üyeliğin çok sınırlı olduğu ülkemizde, bu inancın küçük yerleşim birimlerinde yüksek olması, vatandaşlarımızın bu açığı ferdi çabalar ile kapatmaya çalıştığını gösteriyor. Ayrıca küçük yerleşim birimlerindeki yardımlaşma ve komşuluk ilişkilerinin daha kuvvetli olduğunu da göstermekte.
       
       Genel olarak düşündüğünüzde, Türkiye’deki engelli vatandaşlarımıza gereken ilginin ve yardımın gösterildiğine inanıyor musunuz?
       Evet: %12,4
       Hayır: %85,3
       Cevap yok: %0,1
       Bilmiyor: %2,1
       Kendinizi düşündüğünüzde Türkiye’deki engelli vatandaşlarımıza gereken ilgiyi ve yardımı gösterdiğinize inanıyor musunuz ?
       EVET: %28,6
       HAYIR: %69,9
       Cevap Yok/Fikri Yok: %1,5
       Ülkemiz vatandaşlarının %28,6’sı kendilerinin engellilere gereken ilgi ve yardımı gösterdiğine inanıyor. Bu sonuç kişilerin ferdi yardımı daha fazla benimsediğini gösteriyor. Bu inancın küçük yerleşim birimlerinde daha yüksek olduğu görülüyor. 25 yaş üstü vatandaşlarda bu inanç daha yüksek. Eğitim düzeyi arttıkça bu inanç azalmakta. Alt ve üst gelir grubunda bu inanç fazla iken orta gelir grubunda inanç azalmakta. Bu inancın en yüksek olduğu bölgeler Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgeleri.
       
       Evinizde bakmak durumunda olduğunuz zihinsel engelli biri olsa onu çevrenizdekilerden saklar mıydınız?
       EVET: %1,5
       HAYIR: %97,8
       Cevap Yok/Fikri Yok: %0,7
       Ülkemiz vatandaşlarının %1,5’i evlerinde bakmak ile yükümlü oldukları zihinsel engelli bir kişi olsa ve/veya varsa bu kişiyi çevrelerinden saklayacaklarını ifade etmekteler.
       Zihinsel Engelli vatandaşlarımızı evde saklama nedenleri:
       1 kişi birden fazla cevap verebilir
       Bu inançta olan kişilerin
* %26,7’sinin cevabı yok
* %36,7’si çevreden zarar geleceğinden
* %26,7’si utandığından
* %10,0’si çevreye rahatsızlık verer
* %6,7’si huzurlu olması için
       bu şekilde davranacağını söylüyor. Bu inancın yüksek gelir ve eğitim grubunda bulunan kişilerde, daha fazla olduğu görülmekte.
       
       “Special Olympics” adını daha önce hiç duydunuz mu?
       DUYMUŞ: %12,2
       DUYMAMIŞ: %87,8
       Special Olympics adını duyanların oranı %12,2. Bu oranın en yüksek olduğu bölge Ege Bölgesi. Nüfusu yüksek olan yerleşim birimlerinde bu oran daha yüksek. Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça Special Olympics’in bilinilirliği de artmakta. 15-20 yaş, 30-35 yaş ve 55 yaş üstü gruplarda bilinilirlik daha düşük oranda.
       
       Özel Olimpiyatlar” adını daha önce hiç duydunuz mu?
       DUYMUŞ: %32,5
       DUYMAMIŞ: %67,3
       Cevap Yok: %0,2
       Özel Olimpiyatlar adını duyanların oranı %32,5. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler Ege, Akdeniz ve Marmara bölgeleri. Nüfusu yüksek olan yerleşim birimlerinde bilinilirlik oranı daha yüksek. Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça Özel Olimpiyatlar’ın bilinilirliği de artmakta. 30-40 yaş ve 45 yaş üstü gruplarda bilinilirlik daha düşük oranda.
       
       Yani sadece Zihinsel Engelli insanların katıldığı olimpiyatlar mıydı?
       EVET: %61,3
       HAYIR: %32,0
       Cevap Yok: %6,7
       Special Olympics ve/veya Özel Olimpiyatlar adını duyduğunu söyleyen kişilerden %61,3’ü Special Olympics ve/veya Özel Olimpiyatlar’ın Zihinsel Engelliler Olimpiyatı anlamına geldiğini ifade etmişler. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler Ege ve İç Anadolu bölgeleri olup nüfusu yüksek olan yerleşim birimlerinde bilinilirlik oranı daha yüksek. Eğitim ve gelir seviyesi arttıkça Special Olympics ve/veya Özel Olimpiyatlar’ın doğru anlamı ile bilinilirliği de artmakta. 40-45 yaş ve 55-60 yaş gruplarında bilinilirlik daha düşük oranda.
       
       Special Olympics veya Özel Olimpiyatlar konusunda kendinizi ne derece bilgili hissediyorsunuz?
       %20,4 - Duydum ama hakkında hiçbirşey bilmiyorum
       %28,8 - Duydum ama hakkında bilgi sahibi değilim
       %39,2 - Duydum ama hakkında çok az şey biliyorum
       %7,8 - Duydum ve hakkında bilgiliyim
       %3,0 - Duydum ve hakkında pek çok şey biliyorum
       %0,8 - Cevap yok/Fikri yok
       Special Olympics ve/veya Özel Olimpiyatlar’ı doğru anlamı ile bilen kişilerin %49,2’si Special Olympics ve/veya Özel Olimpiyatlar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmekteler. Special Olympics ve/veya Özel Olimpiyatlar hakkında kendini tam olarak bilgili gören kişilerin oranı ise sadece %3.
       
       *Special Olympics’i veya Özel Olimpiyatları duyduğunu belirtip bunların engelli olimpiyatları olduğunu bilenler bu soruya cevap vermemiştir.
       HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM: %49,2
       HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİYORUM: %39,2
       HAKKINDA BİLGİ SAHİBİYİM: %10,8
       Cevap Yok/Fikri Yok: %0,8
       
       Özel Olimpiyatları ne derece destekliyorsunuz?
       %0,8 - Kesinlikle desteklemem
       %2,6 - Desteklemem
       %8,5 - Ne desteklerim
       %54,4 - Desteklerim
       %25,7 - Kesinlikle desteklerim
       %0,6 - Cevap yok
       %7,4 - Fikri yok
       Special Olympics ve/veya Özel Olimpiyatlar’a ülke nüfusunun %80,1’i destek olacağını ifade etmekte. Bu yüksek orandaki destek Special Olympics’inTürkiye’de ulaşmak istediği hedef için çok büyük önem taşımakta.
       
       Zihinsel Engellilere Yaklaşım
       HAKİR GÖRENLER ( Yavaş, Pasaklı, Çılgın, Açgözlü Acımasız, Sıkıcı, Aptal, Dikkatsiz, Sahtekar, Zarif, Pinti, Çirkin ): %3,8
       ACIYANLAR ( Mahçup, Yalnız, Yetersiz, Suskun, Üzgün Mutsuz ): %56,1
       ENGELLİ DOSTLARI ( Sağlıklı, Zeki, Atak, Tutarlı, Neşeli, Dürüst, Düzenli, Yakışıklı, Onurlu, Yetenekli, Yardımsever, Arkadaş Canlısı, Dikkatli, Hoşnut, Sevinçli, Samimi ): %40,1
       
       Ülkemiz vatandaşlarının %31,6’sı mahcup, %30,5’i mutsuz, %30,4’ü yalnız, %28,5’i üzgün, %26,4’ü yetersiz, %25,8’i suskun, %19’u onurlu, %16,1’i dürüst sıfatlarının kendilerine zihinsel engelli kişileri tanımladığını ifade etmekteler.
       ENGELLİ DOSTLARI
       (Zihinsel Engelli Tanımları)
       Onurlu % 19,0, Dürüst % 16,1, Samimi % 16,0, Neşeli % 13,9, Arkadaş Canlısı % 13,3, Zeki % 11,9, Yardımsever % 10,8, Sağlıklı % , 10,2, Dikkatli % 8,8, Yetenekli % 8,8, Sevinçli % 8,7, Düzenli % 8,4, Tutarlı % 5,9, Hoşnut % 5,1, Atak % 4,9, Yakışıklı % 4,5.
       ACIYANLAR
       (Zihinsel Engelli Tanımları)
       Mahçup % 31,6, Mutsuz % 30,5, Yalnız % 30,4, Üzgün % 28,5, Yetersiz % 26,4, Suskun % 25,8.
       HAKİR GÖRENLER
       (Zihinsel Engelli Tanımları)
       Yavaş % 16,0, Dikkatsiz % 13,0, Pasaklı % 6,8, Çılgın % 6,7, Aptal % 6,1, Sıkıcı % 5,8, Acımasız % 3,8, Zarif % 3,6, Açgözlü % 3,0, Çirkin % 3,0, Pinti % 2,3, Sahtekar % 1,0.
       
 
       
    TOP5 Kriz, kadınları bu sefer daha çok vurdu  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları