Home page
Haber Menüsü


Güncelleme: 07:35 TS 26 Haz., 2000
Polisin özlük haklarına yeni düzen
Polislerin terfi ve emeklilik sistemini yeniden düzenleyen tasarı bugün İçişleri Komisyonu’nda görüşülecek.
Ankara
AA
25 Haziran— Polislerin terfi ve emeklilik sistemini yeniden düzenleyen yasa tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu’nda bugün görüşülecek. Tasarı, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri ve her sınıftaki emniyet müdürünü “polis amiri” olarak tanımlıyor. Bu rütbelere terfiler, öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere, kıdem ve liyakata göre yapılacak.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınacak. Aynı tarihte terfi edenlerin sicil notunun yüksekliği, sicil notlarının eşitliği halinde ödül ve takdirname fazlalığı dikkate alınacak; bunların sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılacak.
       Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce her yıl Mart ayında topluca teşkilata duyurulacak. Terfi ve atamalar, yasal zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılacak.
       
MERKEZ DEĞERLENDİRME KURULU
       Emniyet Genel Müdürlüğü’nde oluşturulacak Merkez Değerlendirme Kurulu, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin liyakat koşullarını belirleyerek üst rütbedeki boş kadro miktarına göre
       terfilerini önerecek. Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında, Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdür’ün uygun gördüğü iki daire başkanı ile bir Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı’ndan oluşacak.
       
YÜKSEK DEĞERLENDİRME KURULU
       Tasarıya göre, Emniyet Genel Müdürü’nün başkanlığındaki Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Bu kurulda genel müdür yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve APK uzmanlarınca seçilecek birinci meslek derecesindeki üç emniyet müdürü APK uzmanı bulunacak.
       Bu kurul, Emniyet Amirleri ile 4’üncü, 3’üncü, 2’inci sınıf emniyet müdürlerinin terfileri için liyakat koşullarını belirleyecek, üst rütbedeki boş kadro miktarını saptayarak, terfi ve ataması yapılacak persenele ilişkin değerlendirme ve öneride bulunmakla görevli olacak. Kurullar her yıl Mayıs ayı başında toplanacak ve kararları oy çokluğuyla alacaklar.
       Rütbelerde belirlenen zorunlu bekleme süreleri sonunda bir üst rütbeye terfi edebilmek için, üst rütbede boş kadro bulunması ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil alınması şart
       olacak. Ayrıca, başkomiserlikten emniyet amirliğine ve üçüncü sınıf emniyet müdürlüğünden ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi edebilmek için, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak ve hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamak koşulu aranacak.
       
POLİSTE A VE B GRUBU
       Tasarı uyarınca Polis Akademesi Mezunları, Polis Akademesi mezunu sayılanlar ile burslular hariç olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne eleman yetiştirmek üzere en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarında okutularak mezun olanlar (A) grubu, komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar da (B) grubu polis amiri sayılacaklar.
       İhtiyaç halinde, meslekte fiilen 6 yılını dolduran ve 37 yaşından gün almamış olan polis memurlarından, komiser yardımcılığı sınavını kazanıp 9 aydan az olmamak üzere eğitim kursunu başarıyla tamamlayanlar, komiser yardımcılığı rütbesine atanacaklar.
       Tasarı, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme sürelerini de düzenliyor. Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınacak.
       Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile adli mahkemelerce verilen meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktıracak. Her olumsuz sicil, rütbe terfiini bir yıl geciktirecek.
       
EMEKLİLİK DURUMU
       Zorunlu bekleme süresini tamamlayarak terfi durumu üç kez Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülmesine rağmen, bir üst rütbeye terfi edemeyen ikinci sınıf emniyet müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartlara haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın emekli edilebilecek.
       Meslek derecelerinde fiilen 5 yılını dolduran birinci sınıf emniyet müdürleri de kadro durumuna göre yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Denetleme Kurulu’nun önerisi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile emekliliğe sevk edilebilecek. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevkedilen birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürlerine, yaş haddine kadar olan süre içinde en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 30’u oranında kadrosuzluk tazminatı ödenecek.
       Birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanların sayısı 500, ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanların sayısı ise 800’ü geçemeyecek. Emniyet müdürlerinin sayısı, yasanın yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu rakamlara eşitlenecek.
       Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile bulunduğu rütbede 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup (B) grubundan (A) grubuna geçen polis amirleri, (A) grubunda değerlendirilecek.
       
KIR BEKÇİLİĞİ KALDIRILIYOR
       Öte yandan, Kır Bekçiliği Kanunu’nun yürürlükten kaldırılmasını öngören yasa tasarısı da yarın İçişleri Komisyonu’nda ele alınacak. Tasarının gerekçesinde, Kır Bekçiliği Kanunu’nun, Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girmesiyle işlevini büyük ölçüde kaybettiği belirtildi.
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları